Verzending

Afhankelijk van het tijdstip van bestelling en betaling worden je bestelde producten nog de dag zelf of ten laatste de dag volgende op de besteldatum verstuurd. Mochten wij daar door onvoorziene omstandigheden van afwijken, dan brengen wij je hiervan per e-mail op de hoogte.

  • BELGIE

Verzendtarief voor thuislevering in België is € 4,99

Gratis verzending voor bestellingen vanaf €50

  • NEDERLAND

Verzendtarief voor thuislevering in Nederland is € 5.99

Gratis verzending voor bestellingen vanaf €55

RETOUR:

Bij verzending heb je recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.
De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.
De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels, samen met de factuur, teruggestuurd te worden.

Bestelde artikelen kunnen binnen de 14 dagen teruggestuurd worden.

OPGELET: Deze regeling geldt NIET voor voedingsmiddelen met een houdbaarheidsdatum. 


HOE EEN ARTIKEL TERUGSTUREN?
Stuur je artikel terug in oorspronkelijke staat met het originele etiket.
Noteer op je factuur de redenen van je terugzending en je bankrekeningnummer.  Stop alle artikelen die je wenst terug te sturen samen met de factuur in één pakket dat je ons terugstuurt.

WAAR MOET IK HET ARTIKEL NAAR TERUGSTUREN?
Indien je een bestelling wenst te retourneren, gelieve dit op te sturen naar De Kleine Theeboom, Truierweg 59 te 3840 Hoepertingen - België.

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


De Kleine Theeboom
Truierweg 59
3840 Hoepertingen - Borgloon

België

info@dekleinetheeboom.be
GSM +32(0)498 837352        

BTW-BE-0876.478.439


Artikel 1: Algemene bepalingen

De verkoop op afstand van De Kleine Theeboom, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Truierweg  59 – 3840 Hoepertingen– België,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit het online aanbod van op afstand aan te kopen. En dit via het plaatsen van een bestelling telefonisch of via é-mail.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via é-mail of telefonisch bij De Kleine Theeboom moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Kleine Theeboom aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven, en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen bij onze leveranciers. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Offertes vermelden de prijzen exclusief Btw.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up- to- date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Kleine Theeboom niet. De Kleine Theeboom is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Kleine Theeboom is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Kleine Theeboom. De Kleine Theeboom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Afhankelijk van het tijdstip van bestelling worden je  bestelde producten nog de dag zelf of ten laatste de dag volgende op de besteldatum verstuurd. Mochten wij daar door onvoorziene omstandigheden van afwijken, dan brengen wij je hiervan per e-mail van op de hoogte.

Gratis verzending voor bestellingen vanaf €50 in België en vanaf €55 naar Nederland.

De levering gebeurt in België door Bpost en in Nederland door Bpost of een door Bpost aangestelde partner.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Kleine Theeboom.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Kleine Theeboom was geboden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Kleine Theeboom.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Kleine Theeboom te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij De Kleine Theeboom.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Kleine Theeboom, Truierweg 59, 3840 Hoepertingen, info@dekleinetheeboom, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Kleine Theeboom heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Kleine Theeboom, Truierweg 59, 3840 Hoepertingen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Kleine Theeboom zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Kleine Theeboom alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Kleine Theeboom op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Kleine Theeboom wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Kleine Theeboom geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Kleine Theeboom betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel  7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die op afstand werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van De Kleine Theeboom en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Kleine Theeboom.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Kleine Theeboom zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van De Kleine Theeboom is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)498 - 837352   , via e-mail op info@dekleinetheeboom.be of per post op het volgende adres De Kleine Theeboom, Truierweg 59 te 3840 Hoepertingen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Kleine Theeboom beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt De Kleine Theeboom zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Kleine Theeboom respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door jouw meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en versturen van nieuwsbrieven (enkel van De Kleine Theeboom zelf).

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Kleine Theeboom, Truierweg 59 te 3840 Hoepertingen, België – info@dekleinetheeboom, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan jij je steeds richten tot De Kleine Theeboom, Truierweg 59 te 3840 Hoepertingen, België.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Jouw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Kleine Theeboom heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.


De Kleine Theeboom houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@dekleinetheeboom of +32(0)498 - 837352       

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Kleine Theeboom om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Kleine Theeboom. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Gebruiksvoorwaarden

 

De website dekleinetheeboom.be en haar inhoud is eigendom van De Kleine Theeboom. Het is niet toegestaan om de site of onderdelen van de site te gebruiken of te kopiëren of op welke manier dan ook te verspreiden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Kleine Theeboom, tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mits bronvermelding.

Hoewel we alle informatie op deze site met de nodige zorg behandelen kan het zijn dat bepaalde informatie op de site niet volledig of onjuist is. Eveneens kan De Kleine Theeboom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die bereikbaar zijn via een hyperlink vanop deze site.

De inhoud van de informatie op deze website  kan wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

De informatie die op deze site wordt aangeboden en de diensten die verleend worden door De Kleine Theeboom dienen niet ter vervanging van een raadpleging bij een geneesheer. Indien je een medische behandeling of diagnose nodig hebt dien je contact op te nemen met een geneesheer.
Kruiden en planten dienen altijd met de nodige omzichtigheid behandeld te worden. Immers zijn er planten (kruiden) die elkaars werking kunnen beïnvloeden, maar hiernaast ook een invloed kunnen hebben op klassieke geneesmiddelen. Bij langdurig gebruik is het aan te raden hierover contact op te nemen met een herborist/fytotherapeut. Indien je in behandeling bent met een arts is het aan te raden het gebruik van planten (kruiden) met hem te bespreken. 

Het gebruik van kruiden of van recepten op dekleinetheeboom.be is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. De Kleine Theeboom kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerdelijk gebruik van informatie en/of recepten, en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Voorwaarden activiteiten.

Activiteiten georganiseerd door De Kleine Theeboom dienen vooraf betaald te worden via overschrijving. De ontvangst van betaling bevestigt uw inschrijving. Indien een activiteit volzet is kan jij je nog altijd inschrijven op de wachtlijst. Indien er een plaats vrijkomt nemen we dan met je contact op.

We begrijpen dat het kan gebeuren dat jij – om eender welke reden – wenst te annuleren. Omdat De Kleine Theeboom echter ook voorafgaand aan de activiteit kosten dient te maken worden er geen inschrijvingsgelden terug betaald. Jij kan jouw plaats desgevallend laten innemen door een andere persoon. Ook vragen wij bij annulatie of een eventuele plaatsvervanger ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

Voor activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij gelden de regels van de desbetreffende organisator.

Privacy

1. Bescherming persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Kleine Theeboom respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Met deze privacyverklaring wil ik duidelijk maken op welke manier  jouw persoonsgegevens verwerkt worden en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De door jouw meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en versturen van nieuwsbrieven (enkel van De Kleine Theeboom zelf).

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Kleine Theeboom, Truierweg 59 te 3840 Hoepertingen, België – info@dekleinetheeboom, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan jij je steeds richten tot De Kleine Theeboom, Truierweg 59 te 3840 Hoepertingen, België.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een workshop en/of cursus, een contact- of intakeformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken enkel persoonsgegevens die wij nodig hebben en bewaren die slechts tijdelijk. Wij geven deze nooit door aan een derde partij, behalve zoals hieronder vermeld.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

2.1 Online contact- of intakeformulier

Indien je een online contact- of intakeformulier invult, bewaren wij jouw voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en het bericht niet op deze website, via een beveiligde verbinding. Dit is nodig om eventuele verdere communicatie met jou te kunnen verrichten.

G Suite (Google) bewaart jouw gegevens op servers in de EU en de VS. Google beveiligt jouw gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus jouw privacy.

Elk jaar wissen we de inzendingen van het contactformulier die meer dan 2 jaar oud zijn, tenzij jij inmiddels klant bent. In dat geval houden we ze bij tot 2 jaar nadat jij aangaf geen klant meer te zijn.

2.2 Nieuwsbrief

Wanneer jij zich inschrijft op onze nieuwsbrief, bewaren wij jouw voornaam en e-mailadres in Mailchimp om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast verzamelt Mailchimp ook statistieken wanneer jij onze nieuwsbrief leest: jouw browsertype, ID en het aantal keren dat jij de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. Wij gebruiken deze gegevens om de nieuwsbrief te verbeteren of om eventuele problemen op te lossen.

Mailchimp beveiligt jouw gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus jouw privacy.

Wij houden jouw gegevens bij tot 1 jaar nadat jij je heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Jij kan je eenvoudig uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

2.3 Andere gegevens

Indien jij klant wordt, dan verzamelen wij gegevens die wij nodig hebben om het contract uit te voeren en jou facturen te kunnen toesturen. Denk hierbij aan gegevens zoals bijvoorbeeld jouw voornaam, achternaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer.

Deze gegevens worden veilig bewaard op o.m. ons adresboek, CRM- en projectmanagementsoftware, tijdsregistratiesoftware, kalender, banksoftware en gebruikersaccount van deze website. Deze gegevens worden gedeeld met onze boekhouder indien dat wettelijk vereist is.

3. Welke andere gegevens verwerken we?

3.1 Statistieken (Google Analytics)

Wanneer jij je begeeft naar onze website, worden er bepaald gegevens bewaard in Google Analytics zoals bijvoorbeeld jouw browsertype, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s jij bezocht enz. Deze statistieken zijn volledig anoniem. Wij gebruiken deze gegevens om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en de website te optimaliseren.

Bij Google Analytics wordt deze informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier.

3.2 Cookies

3.2.1 Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Jij kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat jij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die jouw computer opslaat wanneer je een website gebruikt. Ze brengen o.m. informatie over jiouw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en websitebezoek in kaart.

​3.2.3 Hoe kan je cookies uitschakelen?

Jij kan cookies uitschakelen of verwijderen, al zal onze website in dat geval misschien niet optimaal meer werken. Wil jij de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan jij hier instructies vinden voor verschillende browsers:

4. Social media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

5. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 17 maart 2020..

Wil jij graag weten welke gegevens wij van jou hebben? Contacteer ons en we helpen jou graag verder!