Herderstasje (kruid) gesneden

Capsella bursa-pastoris (L.) M.